Rajoitukset heikentävät iäkkäiden toimintakykyä

Anu Pollari vpj, Suomen Fysioterapeutit ry Katja Vertainen pj, Suomen Gerontologis-Geriatrinen29Fysioterapiayhdistys ry

Koronavirusrajoitukset ovat tarpeen epidemian hillitsemiseksi, mutta vähennettiinkö ikääntyvien sote-palveluita liikaa ja liian nopeasti?

Kuntoutusalan ammattilaisina olemme huolissamme rajoitusten vaikutuksista ikääntyvien toimintakykyyn, yksinäisyyden ja turvattomuuden kokemiseen sekä henkisten voimavarojen riittävyyteen.

Toimintakyvyn heikentyminen näkyy hyvin nopeasti sairastuvuuden lisääntymisenä ja riski raskaiden palveluiden käyttöön kasvaa. Ikääntyvien kuntoutuspalveluiden käyttö oli jo ennen koronaa riittämätöntä tarpeeseen nähden.

Rajoitusten poistuttua meillä on edessä valtava tarve kuntoutuspalveluiden käyttöön. Nyt tarvitaan vaikuttavia muutoksia!

Sosiaali- ja terveysministeriö ei ole määrännyt sote-sektoria peruspalveluiden alasajoon. Yli 70-vuotiaidenkaan ei kannata siirtää kipeän polven vuoksi varattua fysioterapeutin vastaanottoaikaa, jos kipu vähentää liikkumista ja huonontaa toimintakykyä. Ulkona liikkumista ei ole kielletty ja sen tulee olla mahdollista kaikille.

Valtionhallinnon on kannustettava ja rohkaistava sote-sektoria palauttamaan muun muassa fysio- ja toimintaterapeuttien kotikuntoutus- ja avokuntoutuspalvelut yli 70-vuotiaille.

Liian moni ikääntyvä joutuu pärjäämään haasteiden kanssa itsenäisesti.

Hoivakotien asukkaiden toimintakykykuntoutuksesta tulee erityisesti pitää huolta nyt, kun liikkuminen on mahdollisesti rajoitettu omaan huoneeseen.

Hoitajien kuntouttava hoitotyö korostuu koronan aikana, mutta myös fysio- ja toimintaterapian tulee toteutua. Tarvitsemme valtion ohjeistuksen toimintakykyä tukevien palveluiden käytöstä koronan aikana. Pelkät ohjeet koronan vuoksi tehdyistä rajoituksista eivät ole riittäviä.

Mikäli yli 70-vuotiaiden koronarajoitukset ovat voimassa vielä kuukausia, meillä on edessä mittava sosiaali- ja terveysjärjestelmän kuormitus. Ikääntyvän kotona asumista tulee tukea kaikin mahdollisin keinoin, jotta tehostettu palveluasuminen ja sairaalajaksot eivät lisäänny.

Toimintakykyä tukevat palvelut tulee ottaa laajamittaiseen käyttöön. Toimintakykyä tukevan ja pärjäämistä edistävän kuntoutuksen tulee käynnistyä aina, kun ikääntyvän toimintakyvyssä havaitaan rajoitteita.

Sairaalajakson jälkeen käynnistetään terapeuttivetoinen tehostettu kotikuntoutus. Liikkumisen rajoituksiin aloitetaan avofysioterapia fyysisen toimintakyvyn lisääntymiseksi.

Muistisairaat saavat moniammatillista muistikuntoutusta. Yksinäiset osallistuvat päivä- tai ryhmätoimintaan varhaisessa vaiheessa.

Liian moni ikääntyvä joutuu pärjäämään esimerkiksi liikkumisen haasteiden kanssa itsenäisesti, vaikka toimintakykyä tukevia palveluita on olemassa.

Vuosikymmenet on puhuttu ikääntyvien kotona asumisen tukemisesta. Jospa korona saisi aikaan maassamme palvelurakennemuutoksen kuntouttavien toimien lisääntymisenä. Nyt on viimeinen aika.

Tarvitaan rohkeita päätöksiä ja valtionohjausta kunnille, jotta voimme turvata ikääntyvien pärjäämistä, kotona asumista ja toimintakyvyn tukemista. Kuntien on uskallettava hankkia ikääntyneiden kuntoutuspalveluita asiantuntijoilta oikea-aikaisesti.

Palvelusetelijärjestelmä taipuu jo nyt moneen ja henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämisestä on hyviä, kannustavia tuloksia. Näin me välitämme ikäihmisistä.

Kommentoi