Mielipide: Koronapandemia on heikentänyt sateenkaarilasten ja -nuorten hyvinvointia

Tiina-Maria Levamo, erityisasiantuntija29Pelastakaa Lapset ry29Aino Sarkia, asiantuntija29Pelastakaa Lapset ry29Lotte Telakivi, asiantuntija29Seta ry

Koronapandemian aiheuttamat poikkeusolot ovat heikentäneet jo ennestään haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten tilannetta. Näin on käynyt myös sateenkaarilasten ja -nuorten kohdalla.

Pelastakaa Lapset ry:n Lapsen ääni 2020: Lasten näkemyksiä koronakeväästä -raportista ilmenee, että 47 prosenttia sateenkaarilapsista koki henkisen hyvinvointinsa kevään poikkeustilanteen vuoksi huonoksi tai erittäin huonoksi, kun vastaava luku kaikkien vastanneiden kesken oli 27 prosenttia.

Lisäksi vallitsevan tilanteen aikana 63 prosenttia sateenkaarilapsista oli kokenut olonsa ahdistuneeksi ja 49 prosenttia masentuneeksi. Kaikkien vastaajien osalta nämä luvut olivat 49 prosenttia ja 33 prosenttia. Vastaavia tuloksia on saatu myös muun muassa Yhdysvalloista.

Sateenkaarilapset ja -nuoret ovat kokeneet jo ennen koronapandemiaa Suomessa syrjintää, epäasiallista kohtelua ja ulossulkemista niin sote-palveluissa, koulutuksessa kuin työelämässäkin. Koronapandemia ja sen edellyttämät rajoitustoimenpiteet ovat vaikuttaneet kaikkiin näihin yhteiskunnan toimintoihin merkittävästi.

Sateenkaarilasten ja -nuorten hyvinvoinnin turvaaminen ja heidän oikeuksiensa toteutuminen edellyttävät tarpeiden ja epäkohtien akuuttia tunnistamista ja johdonmukaisia aktiivisia toimia.

Tästä syystä on tärkeää huolehtia, että poikkeustilanteessakin yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisvelvoitteita sekä ihmisoikeuksien toteutumista valvotaan ja arvioidaan. Kaikkien lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua ja tulla kuulluksi tulee myös edistää aktiivisesti. Tähän velvoittaa YK:n lapsen oikeuksien sopimus, joka korostaa jokaisen lapsen oikeutta syrjimättömyyteen sekä mielipiteen ilmaisuun ja kuulluksi tulemiseen.

On tärkeää huolehtia, että poikkeustilanteessakin yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteita sekä ihmisoikeuksien toteutumista arvioidaan.

Lasten ja nuorten hyvinvointi koronakriisin jälkihoidossa (2020) -julkaisussa on tuotu esille huoli koronan myötä kasvavasta lasten ja nuorten eriarvoisuudesta. Monen lapsiryhmän, kuten sateenkaarilasten, tilanteeseen tulee kiinnittää nyt erityistä huomiota.

Lapsistrategian valmistelua pohjustava koronatyöryhmä esitti kesäkuussa, että palveluiden ja toimintojen, kuten koulujen ja oppilaitosten, opiskeluhuollon, nuorisotyön ja sosiaali- ja terveyspalveluiden osaamista seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden kohtaamisesta tulisi vahvistaa muun muassa koulutuksen avulla.

Lisäksi tulisi vielä paremmin viestiä lapsille ja nuorille suunnattujen tuki- ja neuvontapalveluiden syrjimättömyydestä ja sateenkaarisensitiivisyydestä. Vallitsevassa tilanteessa kaivataan myös järjestöjen vahvaa asiantuntijatyötä ja ennaltaehkäiseviä matalan kynnyksen palveluita.

Mahdolliset budjettileikkaukset sote- ja lapsi- ja nuorisoalan järjestöjen toimintaan tuovat pitkäjänteiseen ihmisoikeustyöhön epävarmuutta ja vaikeuttavat työtä niin sateenkaarilasten ja -nuorten kuin muidenkin haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Kommentoi